Shiffendorf

Skivarps kyrka

Kyrkan byggdes av kalksten, troligen under 1100-talets mitt eller andra hälft. Valven slogs på 1400-talet. Även trappgavelstornet byggdes under medeltiden.

Vid 1800-talets mitt blev kyrkan bredare genom tillbyggnaden av korsarmarna. Valven smyckades med kalkmålningar ungefär år 1500.

Historik

Skivarp ligger mitt i det kuperade odlingslandskapet 5-6 km från den skånska sydkusten. Samhället har vuxit fram utmed väg 101 i anslutning till den medeltida kyrkan och gästgivaregården. Skivarp har idag ca 1100 innevånare.

Orten har anor långt tillbaka i tiden och fortfarande hittas fynd som visar att människor slagit läger, jagat och fiskat i trakten för upp till 7000 år sedan. Skivarpsån var länge en viktig farled för handelsmän som kom längs kusten för att idka handel med Söderslätts bönder. Kanske var det dessa handelsmän som gav byn namnet Shiffendorf som nämns på 1100-talet. Landsvägen har genom seklerna utvecklats från en enkel gångstig, via ridstig till krigsstig under Christian IV danska styre, för att i modern tid fungera som viktig transportled i öst-västlig riktning genom södra Skåne. Den har även påståtts dela Sverige i två likvärdiga delar, då åkermarken söder om vägen har varit särskilt bördig. 

 

Holländaremöllan i Skivarp

Ett viktigt landmärke.

Förutom kyrkan är Holländaremöllan ett viktigt landmärke i Skivarp. Den ursprungliga möllan sägs ha uppförts någon gång i slutet av 1700-talet men förstördes 1850 i en brand för att sedan återuppbyggas några år senare. GästisInne i byn ligger gästgivaregården kring vilken byns centrum vuxit fram. Byggnaden som till en början låg på andra sidan landsvägen härstammar från Skånes danska tid då det fanns särskilda förordningar om rastplatser. Både Karl XII och Linné sägs ha stannat på gästgivaregården under sina resor.

Skivarps storhetstid inföll under början av 1900-talet då järnvägen och sockerbruket kom till byn.

Under en period fanns där inte mindre än ett trettiotal verksamheter såsom vagnmakare, smedja, bageri, mejeri och diversehandel. Det fanns även två järnvägslinjer, en för persontrafik och en för transporter till och från sockerbruket. Dessutom fanns det en brandkår och den f.d. brandstationen ligger än idag kvar vid torget och ger karaktär åt samhället.

Då Sockerbruket lades ner 1962 avstannade till viss del byns tillväxt och många verksamheter försvann. Idag är det återigen fler som söker sig till Skivarp och på många av de tidigare obebyggda tomterna uppförs nu nya enbostadshus.