Skivarps byalags stadgar

§ 1. Skivarps Byalag är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

§ 2. Byalagets ändamål är att värna om bygdens traditioner, dess framtida utveckling och ta tillvara medlemmarnas intresse

§ 3. Medlem är den person/familj som betalt medlemsavgift innevarande år. Medlemsavgift som fastställs på årsmötet betalas årligen. Medlem i byalaget kan den bli som bor eller verkar i Skivarp med omnejd, eller som av annat skäl har intresse för byns utveckling.

§ 4. Medlem som önskar utträde ur föreningen återfår ej inbetald årsavgift.

§ 5. Röstberättigad till årsmötet måste ha varit medlem i 2 månader innan årsmötet.

§ 6. Medlemsavgiften bestämmes vid ordinarie årsmöte för nästkommande verksamhetsår.

§ 7. Styrelsen består av en på årsmötet vald ordförande – väljs på ett år. Styrelsen består för övrigt av 6 ledamöter och 2-4 suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på två år, med hälften vid vardera tillfälle. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Endast medlemmar enligt § 3 kan väljas in i styrelsen.

§ 8. Firmatecknare är byalagets ordförande och kassör, var för sig.

§ 9. Byalagets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. För granskning av räkenskaperna utses vid varje årsmöte två revisorer och två suppleanter för dem. Räkenskaperna skall av styrelsen lämnas till revisorerna senast den 31 januari. Revisorerna skall minst två veckor innan årsmötet lämna revisionsberättelse till styrelsen.

§ 10. Årsmötet hålles före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet sker minst 10 dagar före mötet som styrelsen beslutar om annonsering och genom anslag på byalagets anslagstavla.

§ 11. Vid årsmötet skall förekomma: 
· val av ordförande till att leda årsmötet
· val av mötessekreterare
· val av två stycken justeringsmän
· godkännande av kallelsen till årsmötet
· styrelsens förvaltningsberättelse
· revisorernas berättelse
· fastställande av balansräkningen
· från om ansvarsfrihet för styrelsen
· fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
· val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte
· val av styrelseledamöter och suppleanter
· val av revisorer och revisorssuppleanter
· val av valberedning, tre ledamöter – varav en sammankallande
· övriga frågor

§ 12. Övriga möten sammankallas då speciella frågor föreligger, dock minst fyra gånger per år. Vid samtliga styrelsemöten skall protokoll föras. I protokollet skall framgå vilka ledamöter som närvarit.

§ 13. Beslut om ändring av dessa stadgar fordrar godkännande av 2/3 av de röstande vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Kallelse till icke-ordinarie mötet, där en ev. stadgeändring skall behandlas, skall ske på samma sätt som föreskrives i § 10.

§ 14. Beslut om byalagets upplösning skall för att vara giltigt, ha fattats vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid vart och ett av dessa möten fordras för beslut att minst 2/3 av de röstande godkänner förslaget.

Beslutat först på årsmöte 27 februari 2018 - sedan även på extra möte 13 mars 2018

Skivarp 13 mars 2018

 

Kent Ekblad - ordförande         Henrik Svärd - justerare          Johnny Christiansen - justerare